Általános szerződési feltételek Fitness2000 Általános szerződési feltételei Edzőtermi szolgáltatások nyújtására

 1. Fogalmak, értelmezés rendje:

A jelen ÁSZF-ben az alábbi fogalmak nagy kezdőbetűs írásmód esetén az alábbi jelentéssel bírnak:

„ÁSZF”: Általános szerződési feltételek
„Társaság”: A Szolgáltatást nyújtó, törvényszerűen bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező, gazdálkodó szervezet
„Vendég”: A Szolgáltatást ellenérték fejében igénybe vevő, természetes személy
„Szolgáltatás”: Jelen ÁSZF 4. pontjában részletesen meghatározott tevékenységek
„Napi Jegy”: A Társaság Szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja a vendégek részére a vásárlás napján a nyitvatartási időben. Napi nyitva tartáson belül a regisztrált személy részére egyszeri belépést biztosít
„Havi Bérlet”: A Társaság Szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja a vendégek részére a vásárlás napjától a naptári hónap utolsó napjáig a nyitvatartási időben.  A bérlet érvényességi ideje alatt a napi nyitva tartáson belül a regisztrált személy részére egyszeri belépést biztosít. Legkésőbb a naptári hónap 8. napjáig váltható meg.

A bérlet névre szóló, a felhasználót és bérlet tulajdonosát azonosítjuk. A bérlet a személyi igazolvány felmutatásával együtt érvényes.

„Éves Bérlet”: A Társaság Szolgáltatásainak történő igénybevételét biztosítja a Vendég részére a vásárlás napját követő hónap első napjától a naptári év utolsó napjáig a nyitvatartási időben. A bérlet érvényességi ideje alatt a napi nyitva tartáson belül a regisztrált személy részére egyszeri belépést biztosít. A bérlet névre szóló, a felhasználót és bérlet tulajdonosát azonosítjuk. A bérlet a személyi igazolvány felmutatásával együtt érvényes.
„Edzőterem” Társaság üzemeltetésében álló helyiség, ahol a Szolgáltatások igénybe vehetők
 „Ptk. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 1. Időbeli Hatály:

 

 1. Az ÁSZF hatálya jelen okirat a Társaság honlapján való közzététele,- illetve a fali újságon történő kifüggesztését követően lép hatályba és visszavonásig illetve új ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.
 2. Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Társaság személyzetére, illetve Vendégeire, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a Társaság szolgáltatásait.
 1. A Társaság adatai:
Cégnév: The Legend Fitness Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1203 Budapest, Serény utca 2.
Telephely: 1203 Budapest, Serény utca 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-287238
Adószám: 25752694-2-43
Képviseletre jogosult: Pintér Ferencné
 1. A Szolgáltatások:

A Társaság fitness, testedzési, valamint kiegészítő rekreációs szolgáltatásokat nyújt vendégei részére.

 1. Egyes szolgáltatások:
  1. Edzőtermi berendezések használata
  2. Öltöző használata
 • Zuhanyzó használata
 1. Szolárium használata
 2. Krio szauna
 3. Squas pálya
 • Aerobik terem
 1. Egyéb szolgáltatások:
  1. Szekrény bérlet
  2. A Társaság által biztosított gépjármű parkoló igénybevétele
 1. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
 1. Gépjármű parkoló (csak éjjelre)
  További információért írjon az info@fitness2000.hu e-mail címre.
 1. Díjak:
 1. A Szolgáltatások igénybevételének díja:
  A honlapon feltüntetett árak szerint (www.fitness2000.hu)
 2. Az időszakos akciók, kedvezmények az Éves bérlet díjából nem levonhatók, nem vehetők igénybe, utólag az árkülönbözet nem igényelhető vissza.
 3. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
 1. Fizetés módja:

 

Díj a Szolgáltatás igénybevételének mennyiségétől függetlenül fizetendő – a belépéskor egy összegben.

 1. Szerződésszegés:

 

Ha Vendég a Házirendben meghatározott előírásokat megsérti, továbbá ezzel kárt okoz, köteles az általa okozott kárt megtéríteni, valamint a Társaság megtilthatja számára az Edzőterembe való belépést a továbbiakban.

 1. Az Éves bérletre vonatkozó különös rendelkezések:

 

 1. Az Éves Bérlet a megvásárlás napjától a naptári év utolsó napjáig tartó, határozott időszakban használható fel.
 2. Az Éves Bérlet díjának időarányos csökkentésére nincs lehetőség, függetlenül a megváltás napjától.

 

 1. Vitás kérdések rendezése:
  1. A jelen szerződésben szabályozott mindennemű értesítés akkor tekinthető hatályosnak és írásban megtettnek ha, ajánlott tértivevényes levélben útján kerül a másik fél megadott címére eljuttatásra.
  2. A Felek a vitás kérdések rendezését előzetesen személyes konzultáció útján próbálják meg rendezni.

Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat az illetékes bíróság eljárásának

 

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

 1. Valamennyi Vendég az Edzőterembe történő belépés alkalmával automatikus hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaságot reklámozó mozgóképi vagy képfelvételen bemutatásra kerüljön. A Vendégek egyidejűleg tudomásul veszik, hogy ezen megjelenésért a stúdióval szemben semminemű követelést nem támaszthatnak.
 2. A Vendég az Edzőterembe történő belépéssel elfogadja a Társaság házirendjét, és az köteles betartani. Az Edzőterem mindenkori nyitvatartási ideje a recepciónál elhelyezett hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre. A Társaság egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitva tartási időt, a Vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani, ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
 3. A Vendég elfogadja, a Társaság a Szolgáltatással kapcsolatos minden értesítést és hírt e-mail formájában továbbít a Vendég részére.
 4. A Társaság megtiltja a belépést, amennyiben:
  1. a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll,
  2. a személynél bármilyen tiltott szer vagy anyag található, vagy ennek megalapozott gyanúja áll fenn,
 • a Vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettséggel rendelkezik.
  1. A Társaság székhelyének, telephelyének területére 14. életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásának bemutatásával, vagy személyes jelenlétében léphet be, veheti igénybe a Társaság szolgáltatásait. Az edzőtermet 14 életévet még be nem töltött személy nem veheti igénybe.
  2. Azon személyek, akik mozgásukban korlátozottak, így egyedül átöltözésre, gyakorlatok végrehajtására képtelenek, a Társaság szolgáltatásait kizárólag kísérővel vehetik igénybe.
  3. A tagsági kártya az adatlapon megjelölt személy nevére szól, a tagsági kártya nem ruházható át, a szolgáltatások igénybevételére csak az adatlapon megjelölt személy jogosult.
  4. A Társaság kijelenti, hogy megváltott napijegyet nem váltható vissza, befizetett tagsági díjat nem fizet vissza.
  5. A Társaság felhívja a Vendég figyelmét, hogy az általa kibocsátott ajándék utalványok kizárólag az azon feltüntetett időpontig érvényesek. Amennyiben az ajándékutalvány kibocsátása és felhasználása közti időben a Társaság áremelést hajt végre az ajándékutalvány felhasználója köteles az árkülönbözetet a Társaságnak megtéríteni.
  6. A Vendég nem használhatja a bérletet az eredetileg meghatározottól eltérő célokra, azt nem adhatja át használatra másik személynek, s bárminemű visszaélés esetén – jogosulatlan használat, hamis adatok megadása, hamis aláírás, szerződés kijátszása – a Vendég köteles az általa okozott kárt a szolgáltatónak, vagy a további érintett harmadik félnek megtéríteni.
  7. A Társaság az ÁSZF 10.j. pontjában megjelölt esetben jogosult a tagsági kártya azonnali letiltására.
  8. A vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. A sportolás közben keletkezett balesetekért a Társaságot felelősség nem terheli.
  9. A Társaság semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért,- és az elektronikus tárgyakért sem.
  10. A Társaság által biztosított gépjármű parkolóban elhelyezett gépjárművekért, illetve az azokban bekövetkezett bárminemű károkért felelősséget nem vállal, Vendég azt csak saját felelősségére veheti igénybe.
  11. A Társaság megtilt minden kereskedelmi tevékenységet a Társaság területén. Tilos továbbá a Társaság egész területén a tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése, a szolgáltató ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az érintett ellen.
  12. Jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét.
  13. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók.